Stel cookie voorkeur in

Ouderbetrokkenheid

Belangstelling van ouders is een eerste vereiste voor het welbevinden van de leerling op school en diens onderwijskundige vorderingen. De school mag dan ook verwachten dat ouders aanwezig zijn tijdens de rapportbesprekingen en gehoor geven aan de uitnodiging voor een oudergesprek. Daarnaast verwachten we alle medewerking bij eventuele onderzoeken en de speciale begeleiding die in het belang zijn van hun kind.

Het wordt zeer op prijs gesteld als ouders actief deelnemen aan schoolse activiteiten, actief zijn als klassenouder of hulpouder. Belangrijk is dat ouders bij (vermeende) problemen meteen contact met de leerkracht opnemen. Het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' is hier zeker van toepassing. Dit vraagt omgekeerd van de school dat we openstaan voor (kritiek van) ouders en serieus met hun vragen en opmer­kingen omgaan.