Stel cookie voorkeur in

Zorgstructuur

In het kader van Passend Onderwijs, de Transitie Jeugdzorg en de ontwikkeling van Kindcentra 0-13, is er een ondersteuningsstructuur 0-13 ontwikkeld, aansluitend bij de in gang gezette structuur van Passend onderwijs. Deze wordt Kindbespreking 0-13 genoemd en vervangt het voormalige zorgteam. Het doel van de kindbespreking is het verbeteren van de hulpverlening aan leerlingen met een cognitieve en/of psychosociale problematiek. Ook kinderen die moeite hebben met leren worden besproken. Hiervoor zal intensief worden samengewerkt met Samenwerkingsverband De Meierij. We hopen hiermee de ontwikkelingskansen van onze leerlingen, uw kinderen, te vergroten.

Voordat we onze vragen n.a.v. de zorgen over de voortgang aan instanties buiten school gaan stellen heeft de leerkracht in overleg met de ouders al op tal van manieren geprobeerd om vat te krijgen op de problematiek. Zo kan bekeken worden of de instructiebehoefte van de leerling aangepast moet worden. Dit wordt genoteerd in groepsplannen die we per groep opgesteld hebben voor begrijpend lezen, spelling en rekenen. De leerkracht kan een handelingsplan opstellen. De ouder wordt op de hoogte gebracht van de werkwijze van de leerkracht. Belangrijk is dat de ouders zo vroeg mogelijk kunnen meedenken over het pad dat bewandeld wordt of zal moeten worden. Hebben de ouders tips, andere ideeën, gegevens over hun kind die misschien ten grondslag liggen aan de problematiek? Hoe kijken zij naar het functioneren van hun kind?

Als de basisoplossingen geen of te weinig positieve veranderingen brengen wordt de problematiek in de geplande kindbespreking besproken. Samen met leerkrachten en ib-er worden de voorgaande stappen van de leerkracht geanalyseerd en besproken wat de volgende stap zou kunnen zijn. Zo kan er door de ib-er in de groep geobserveerd worden of kunnen er andere dan de standaard toetsen bij de leerling afgenomen worden. Collega’s van Samenwerkingsverband De Meierij kunnen ook nog worden gevraagd om mee te denken over vervolgstappen, mits de ouders daarvoor toestemming geven. Dit alles bij elkaar levert een totaalplaatje op (natuurlijk samen met de gegevens van de leerkracht en de ouders).

Hebben deze stappen onvoldoende resultaat, dan kunnen we met toestemming van ouders in het bijzijn van de ouder(s) het kind in de Kindbespreking bespreken. Onze handelingsverlegenheid kunnen we ook, na overleg met de ouders/verzorgers, voorleggen aan ons Wijknetwerk Oost. Dit is meer een illustratie van wat er allemaal mogelijk is om een leerling te helpen. Vaak lopen de diverse trajecten naast elkaar in plaats van achter elkaar. Dit bespaart natuurlijk tijd en daar is de leerling, de leerkracht en de ouder bij gebaat.

Jeannita van Pinxteren is als intern begeleider de coördinator van de Kindbespreking 0-13. Naast haar nemen de volgende personen hieraan deel: Lisette Smulders van ’t Zonnelicht; Olga van Eijden, schoolmaatschappelijk werk, Thea van den Bosch, sociaalverpleegkundige van de GGD en eventueel Mieke Reijner, opvoedingsondersteuner in Oost.

Binnen de kindbespreking 0-13 is men steeds bezig om, in onderling overleg met ouders en andere betrokkenen, de beste begeleidingsmogelijkheid voor uw kind te vinden.