Stel cookie voorkeur in

Alhoewel de naam Oberon vrij nieuw is in het Bossche onderwijsveld bestaat onze school toch al vanaf 1961. Tot 2005 onder de naam Norbertus. Maar met deze naam was niets mis. Maar toch hadden leerlingen, ouders, het team en het schoolbestuur van onze school behoefte aan een naam die meer uitdrukking gaf aan hetgeen waar onze school in déze tijd voor staat.

Basisschool Oberon is een katholieke school in een multiculturele samenleving. In onze schoolorganisatie, in ons onderwijs aan kinderen en in onze manier van met elkaar en met kinderen omgaan, willen wij recht doen aan onze eigen inspiratiebronnen vanuit de christelijke traditie. Tegelijk willen we openstaan voor de ontmoeting met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Uitgangspunt van onze school is daarom dat alle kinderen op onze school welkom zijn, ongeacht hun culturele en levensbeschouwelijke afkomst en achtergrond.

Op andere locaties van deze website vindt u meer informatie over de visie en missie van onze school en de manier waarop wij gestalte geven aan ons onderwijs. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk de activiteiten die zij met hun groep doen ook op de website te zetten zodat u een actueel beeld krijgt van waar wij mee bezig zijn. In ieder geval is dat met het geven van modern onderwijs door ervaren leerkrachten die uw kind structuur bieden in een maatschappij waarin het aan allerlei invloeden bloot staat.

Door kinderen op school begrip, respect en waardering bij te brengen voor andere gewoonten en levensstijlen, bereiden we hen voor op hun eigen participatie aan de morele en levensbeschouwelijke communicatie in onze multiculturele samenleving. Als school hebben wij, naast en samen met de ouders, een opdracht in het bijbrengen van normen en waarden aan kinderen met het oog op een meer menswaardige wereld. Waarden en normen worden concreet in de manier waarop mensen zich gedragen en met elkaar omgaan, ook bij ons op school. Om goed met elkaar om te gaan stellen we daarom op onze school duidelijke omgangsregels vast en zijn we ons als team bewust van onze voorbeeldfunctie.

Mededelingen

Samen wachten we op de nieuwbouw waarin we nog beter in staat zijn om onze leerlingen te geven wat ze nodig hebben.